Proxy ย้อนกลับ

1,000.00฿ 500.00฿

Tags: , ,
Sale
6

จะเป็น Proxy แบบตัวเซิร์ฟเวอร์ที่จะปรากฏขึ้นให้ลูกค้าที่จะเป็น Server สำคัญหรือสามัญโดยคำขอจะถูกส่งต่อไปยัง Proxy Server อย่างน้อย 1 เครื่องที่จัดการคำขอการตอบสนองจาก Proxy web Server จะถูกส่งกลับมาเหมือนจากมาจากเซิร์ฟเวอร์เดิมที่ทำให้ใครเห็นไม่มีความรู้เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางและยังมีการติดตั้ง Proxy ย้อนหลังในละแวกเดียวกันของเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่องขึ้นไปซึ่งการเข้าใช้งานหรือการเข้าชมทั้งหมดที่มาจากอินเตอร์เน็ตและปลายทางของเครื่องใน Server เว็บของพื้นที่ใกล้เคียงของ Proxy ที่ผ่านจากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งการใช้ reverse หรือพร็อกซี่ไปข้างหน้าเนื่องจาก Proxy ย้อนกลับจะตั้งอยู่ใกล้กับ web Server และทำหน้าที่เฉพาะชุดของเว็บไซต์ที่จำกัดเท่านั้นและสำหรับผู้ใช้บริการ Proxy ที่ต้องการมี Proxy ไว้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตและการให้บริการ Proxy ไว้สำหรับการเข้าชมใช้งานบนเว็บไซต์ต่างๆนั้นเราจะมีให้ทั้งแบบรายเดือนรายวันและแบบ Share Proxy และ Pirate Proxy ด้วยค่ะชินจังพากย์ไทยที่ยังไม่มี web Proxy ไว้ใช้บนอินเตอร์เน็ตของเราแล้วก็มีความพลาดที่จะหามาใช้บนอินเตอร์เน็ตอย่างยิ่งนะคะ

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/th/SSYRPW_9.0.1/Plan_reverse_proxy.html

 

Loading...